Användarvillkor

 • Timkostnad och kilometerkostnad är separat för varje bil och framgår vid bokningstillfället
 • Medlemsavgift betalas innan den månad det avser
 • Timkostnaden gäller för varje bokad timme och erläggs för varje påbörjad timme upp till 8 timmar/dygn därefter påbörjas en ny period med timkostnad efter 24 timmars bokning.
 • Kilometerkostnaden gäller för varje påbörjad kilometer som bilen förflyttar sig under den bokade tiden
 • För sent återlämnat fordon: 300 kr direkt och därefter 150 kr/timme utöver medlemmens aktuella timkostnad som också erläggs under förseningen
 • Avgift för ej återlämnad tändningsnyckel: 500 kr direkt efter bokningen och därefter 500 kr/dag tills nyckeln är återlämnad
 • Avgift för borttappad tändningsnyckel: 4 000 kr
 • Kostnad för flyttning av felparkerat fordon: 1000 kr + kostnad från tredje part
 • Självrisk vid försäkringsärenden: 3 500 kr för privatpersoner och 9 000 kr för företag (gäller ej mindre stenskott som anmäls omgående av kund som bokat bilen)
 • Om medlem är vållande till olycka kan denne bli tvungen att stå för en självrisk per fordon som är inblandade i olyckan som medlemmen vållat
 • Handläggning av lagliga överträdelser som hyrestagaren inte tar själv tar hand om till sin helhet: 950 kr/tim + kostnad från tredje part
 • Sanering, lagning eller service till följd av oaktsamhet: 1 000 kr + kostnad från tredje part
 • Påminnelseavgift vid för sent inkommen betalning är enligt räntelagen för närvarande 60 kr och dröjsmålsräntan är 8.5 %
 • Att köra bilen utanför Sveriges gränser utan tillstånd: 5 000 kr
 • Övrigt arbete med fordon som följd av oaktsamhet: 950 kr/tim + kostnad från tredje part

 

Medlemsvillkor

 

Varje gång en medlem bokar en bil ingår medlemmen ett hyresavtal som gäller den enskilda bokningen. Genom att teckna sig som medlem godkänner man Norrtälje Bilpools hyresvillkor enligt nedan.

Fordon, tid, plats, och körsträcka framgår i bokningssystemet.

Aktuella priser framgår i bokningssystemet och priserna för varje bokning är de priser som gäller vid den tidpunkt medlemmen bokar bilen.

 

Begrepp

Medlem

Fysisk person som är registrerad med personnummer, godkänd av Norrtälje Bilpool och där medlemsavgiften är betald för personen,

 

Hyrestagare

Medlem som har bokat ett fordon under en specificerad tid är hyrestagare under den tiden.

 

Hyra

Är i det här avtalet likställt med den tid medlemmen har bokat en bil och de timkostnader och kilometerkostnader som är kopplade till bokningen.

 

Uthyrare

Norrtälje Bilpool AB är uthyrare av fordon som ingår i Norrtälje Bilpool.

 

 1. Hyrestagarens användning av fordon som tillhandahålls av Norrtälje Bilpool

 

Under bokad tid ansvarar hyrestagaren för fordonet såsom sitt eget.

 

Detta avtal skall finnas tillgängligt under färd och skall vid uppmaning av polis, tulltjänsteman eller annan person som företräder uthyrarens intressen visas upp för dem.

Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige. Endast

medlemmar får framföra de fordon som ingår i Norrtälje Bilpool.

 

Hyrestagaren är ansvarig för att den som kör fordonet har behörighet att framföra detta. Hyrestagaren får inte framföra fordonet utanför Sverige utan ett skriftligt tillstånd från uthyraren som medger detta.

 

Hyrestagaren är ansvarig för samtliga kostnader som hyrestagaren kan drabbas av om hyrestagaren eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige eller till länder som uthyraren inte godkänt skriftligt.

 

Hyrestagaren får inte hyra ut fordonet till annan om inte ett särskilt avtal med en juridisk person har upprättats. Medlemmar i Norrtälje Bilpool som samåker får solidariskt dela på kostnader för enskilda persontransporter. I övrigt är det inte tillåtet att transportera personer eller gods mot ersättning i någon form.

 

Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar.

 

 1. Betalningsvillkor

 

Medlemsavgift skall erläggas innan den månad som medlemsavgiften avser. Timkostnad och kilometerkostnad faktureras efter genomförd bokning.

 

Hyrestagaren ansvarar för att medlemsavgift, timkostnad och kilometerkostnad erläggs. I de fall kostnader skall erläggas av annan, tillexempel en juridisk person, ansvarar ändock hyrestagaren genom att godkänna användarvillkoren solidariskt för att alla kostnader som kan hänföras till fordonet under den bokade tiden erläggs.

 

Uthyraren har rätt att efterdebitera hyrestagaren för kostnader hänförda till fordonet under bokningstiden.

 

Om hyrestagaren inte betalar erlagda kostnader på förfallodagen utgår en dröjsmålsränta på 2% per påbörjad månad samt i förekommande fall en påminnelseavgift på för närvarande 60 kronor inklusive moms.

 

 1. Försenat eller uteblivet fordon

 

Norrtälje Bilpool skall tillhandahålla den bokade bilen på den avtalade tiden och på överenskommen plats. Hyrestagaren har rätt till nedsättning av hyran som svarar för dröjsmålet.

 

Ersättning för missade flyg, förluster i näringsverksamhet eller personliga följdskador utbetalas inte.

 

 1. Fordonets skötsel

 

Hyrestagaren ansvarar för att fordonet vårdas väl och hålls i gott skick.

 

Alla kostnader hänförliga till felaktigt handhavande äger Norrtälje Bilpool rätt att debitera hyrestagaren eller anvisad betalare.

 

Norrtälje Bilpool äger rätt att begära en inspektion av fordonet under hyrestiden om det finns skäl att misstänka en inskränkning av äganderätten eller en betydande värdeminskning på fordonet utöver normalt brukande. Detta skall då ske på en station anvisad av Norrtälje Bilpool. Norrtälje Bilpool står för kostnader kopplade till begärd inspektion under hyrtiden.

 

Det är inte tillåtet att röka eller frakta djur i bilen utan skriftligt tillstånd från Norrtälje Bilpool.

 

Fordonet får inte överlastas, framföras i terräng, oplogad väg eller annan plats där ökad risk för skada föreligger. Hyrestagaren skall parkera fordonet på säker plats för skadegörelse.

 

 1. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

 

Hyrestagaren skall omgående underrätta Norrtälje Bilpool om fel eller skada på fordonet. Hyrestagaren skall iakta och följa fordonets varningssystem. Norrtälje Bilpool har som skyldighet att efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren om vilka åtgärder som skall vidtagas.

 

Vid försäkringsfall och skador som uppstår under hyrestiden skall hyrestagaren alltid fylla i skadeanmälan och lämna till Norrtälje Bilpool. Det åligger hyrestagaren att vid stöld av fordon, nycklar, skadegörelse av okänd person att göra en polisanmälan omgående via telefon eller på polisstationen i den ort där stölden/skadan uppstått och sända en kopia av polisanmälan till Norrtälje Bilpool.

 

Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar hyrestagaren gentemot Norrtälje Bilpool för samtliga kostnader som uppstår på grund av försumligheten. Kostnader som kan vara aktuella är bland annat självrisk, verkstadskostnader, transport och arbetstid.

 

 1. Ansvar vid driftstopp eller skada på fordon

 

Norrtälje Bilpool ansvarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Om det under hyrestiden uppkommer fel på grund av fordonets kondition är hyrestagaren berättigad till nedsättning av hyran eller om det är väsentligt för hyrestagaren, hävs avtalet. Avtalet får dock inte hävas om Norrtälje Bilpool efter att ha underrättats avhjälper felet eller tillhandahåller ett likvärdigt fordon.

 

Uppkommer driftstopp eller skada som omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter att hyrestagaren har underrättat Norrtälje Bilpool efter att ifall det krävs efter att hyrestagaren har gjort en polisanmälan.

 

 1. Ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

 

Hyrestagaren ansvarar gentemot Norrtälje Bilpool för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av vägavgifter, överlast, bomavgifter, trafikbestämmelser och parkeringsregler som kan drabba Norrtälje Bilpool i egenskap av fordonets ägare.

 

Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av bristfälligheter på fordonet som hyrestagaren inte känt till eller borde ha känt till.

 

Om hyrestagaren inte i rätt tid betalar eventuella böter, avgifter eller andra kostnader hänförliga till fordonets hyra under den tid hyrestagaren haft ansvar för fordonet utan Norrtälje Bilpool i egenskap av fordonsägare istället tvingas betala dem har Norrtälje Bilpool rätt att utöver avgiftsbeloppet debitera hyrestagaren en avgift för handläggning på 500 kronor.

 

 1. Ansvar för skada på- eller förlust av fordon

 

Hyrestagaren ansvarar för skador på eller förlust av fordonet under hyrestiden. Undantag från detta gäller för skador som kan hänföras till normalt slitage eller som tredje part erkänner sig ersättningsskyldig för och där tredje part erlägger ersättningen.

 

 1. Ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på-, förlust av fordon eller körning utomlands utan uthyrarens tillstånd

 

Se separat prislista.

 

Självrisk, Arbetstid, Stillestånd, Förseningsavgift, Hyreskostnad vid försening.

 

 1. Begränsning av skada

 

Det åligger såväl hyrestagaren som Norrtälje Bilpool att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Förummas detta bär respektive sin del av kostnaden.

 

 1. Återlämnande av fordon vid avslutad bokning

 

Vid hyrestidens utgång skall fordonet vara återlämnat på uppställningsplats med nyckel i handskfacket och bilen låst via Norrtälje Bilpools webbsystem.

 

Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i det samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage.

 

Vanvård, nersmutsning eller skada som inte är anmäld till Norrtälje Bilpool innan avfärd kan tillskrivas hyrestagaren som får bekosta sanering och lagning.

 

Hyrestagaren är skyldig att betala ytterligare hyra vid försenad återlämning som inte kan hänföras till Norrtälje Bilpools ansvar, punkt 6.

 

 1. Uthyrarens hävningsrätt

 

Norrtälje Bilpool har rätt att utesluta medlemmar om

 1. Hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot Norrtälje Bilpool
 2. Fordonet utsätts för onormal körning eller vanskötsel så att det finns en betydande risk för värdeminskning på fordonet
 3. Hyrestagaren åsidosätter bestämmelser i detta avtal
 4. Hyrestagaren får indraget körkort

 

 1. Biluthyrarna Sveriges:s informationslista

 

Hyrestagare som bryter mot ovannämnda villkor rapporteras rutinmässigt till Biluthyrarna Sveriges informationslista. Informationslistan distribueras till anslutna biluthyrningsföretag med rekommendation att inte hyra ut fordon till angivna personer. Informationslistan har tillstånd från datainspektionen och följer personuppgiftslagen.